۰ از ۵
(از ۰ نظر)
موجود

کتاب پزشکیClinical guide to helping new parents: the Couple CARE for Parents Program2015

دانلود کتاب پزشکی راهنمای بالینی برای کمک به والدین جدید: برنامه مراقبت از زوجین برای والدین

تعداد
32000 تومان

معرفی کتاب پزشکی راهنمای بالینی برای کمک به والدین جدید: برنامه مراقبت از زوجین برای والدین:

یادداشت ادامه داد: گفتگوی منفی و مثبت – ایجاد گفتار مثبت – تغییر خود در سازگاری با والدین – مدیریت چالش های رایج در اجرای این واحد – زوج به سختی می توانند وقت خود را برای انجام زوجین بگذارند مراقبت از والدین درمورد تقاضای مراقبت از نوزاد – عدم تعادل در مهارتهای والدین بین شرکا وجود دارد – یکی از والدین از نظر بالینی مضطرب است – آماده شدن برای تحویل انعطاف پذیر مراقبت از زوجین برای واحدهای والدین – 6.

اشتراک گذاری مراقبت از نوزاد – فصل نکات مهم – موضوعات عملی در ارائه انعطاف پذیر مراقبت از زوجین برای والدین – م Flexibleثر واقع شدن زایمان انعطاف پذیر – بررسی طرح تغییر خود در خانه گرفتن کودک – بررسی الگوهای استفاده از زمان – به اشتراک گذاری وظایف والدین و خانه – بررسی حمایت اجتماعی – طرح تغییر خود – چالش هایی در ارائه این واحد – زوجین فعالیتهای یادگیری خودگردان را به اتمام نرسانده اند – زن و شوهر احساس می کنند نیازی به انجام برنامه تغییر خود ندارند.

این راهنمای قابل دسترسی جزئیات یک شواهد را ارائه می دهد برنامه آموزشی مبتنی بر این که به زوجین کمک می کند تا با والدین سازگار شوند و در عین حال استرس اجتناب ناپذیر در رابطه را به حداقل برسانند.

با انعطاف پذیری کامل محتوای ، منطق ، فعالیت ها و مطالب مشتری ، قالب انعطاف پذیر آن امکان بازدید از منزل و دفتر و پشتیبانی از تلفن / آنلاین را در طول دوره انتقال ، از دوران بارداری و تا اوایل دوره نوزادی فراهم می کند.

فعالیت ها بر اساس مضامین مراقبت ، تغییر و همکاری شکل می گیرد ، زیرا زوجین یاد می گیرند منابع تعارض را شناسایی کرده و آنها را برطرف کنند ، مشکلات مربوط به مراقبت از نوزادان را حل کنند و به عنوان یک شریک زندگی مطلوب و همچنین والدین بهینه باشند.

ارائه عملی این کتاب شامل نکات برجسته فصل ، بخشهای “نکات تمرین” و “ارتباطات بالینی” با جعبه ، جزوه و برگه های کاربری مشتری و نمونه هایی از تعاملات پزشک با زوجین است.

جلساتی که در راهنمای بالینی کمک به والدین جدید توضیح داده شده است: برنامه مراقبت از زوجین برای والدین برای پاسخگویی به چالش ها و تقویت مهارت ها در زمینه های اصلی از جمله: ایجاد انتظارات واقع بینانه و مشترک تشکیل شده است.

ارتقا communications ارتباطات مثبت و تغییر خود.

مهارت های ارتباطی مدیریت تعارض.

توسعه والدین حساس و پاسخگو بررسی حمایت شخصی و اجتماعی.

رشد جنسی مراقبتی و سالم.

پیش بینی و پیشگیری از خراب شدن رابطه.

؛ توجه داشته باشید ادامه دارد: معرفی واحد 5 مراقبت و رابطه جنسی – 7.

مراقبت و رابطه جنسی – نکات برجسته فصل – مراقبت – صمیمیت جنسی – رابطه جنسی در دوره پری ناتال – عقاید در مورد رابطه جنسی – فراوانی جنسی – دوست داشتن ها و دوست نداشتن های جنسی – مدیریت چالش های رایج در اداره این واحد – یک شریک / یک زوج نمی توانند به فکر رفتارهای مراقبتی باشند که می توانند برای شریک زندگی خود انجام دهند – یک شریک / یک زوج به دلیل احساسات منفی نسبت به دیگری مراقبت نشان نداده است نسبت به یکدیگر / منتظرند شریک زندگی خود ابتدا مراقبت نشان دهد – بحث درباره جزئیات صمیمی درباره جنسیت می تواند برای برخی از مربیان ناخوشایند باشد – بحث درباره جزئیات صمیمی درباره جنسیت می تواند برای برخی از شرکا / زوجین ناخوشایند باشد – شریک زندگی / زوجین اختلال عملکرد جنسی را آشکار می کند – – 8.

نگاه به جلو – نکات برجسته فصل – مرور برنامه صمیمیت و خود-تغییر جنسی – مدیریت تغییر – جلوگیری از مشکلات روابط زوجین – حفظ رابطه e – بزرگداشت رابطه زوجین ؛ یادداشت ادامه داد: حفظ استفاده از مهارتهای رابطه – برخی نظرات نهایی.

یادداشت ادامه داد: بحث درباره تلاشهای ناقص تغییر خود – الگوهای مدیریت تعارض – معرفی اهمیت مدیریت تفاوتها – ارزیابی الگوهای فعلی مدیریت تفاوت ها – دستورالعمل های مدیریت تعارضات و قوانین زمینی – دستورالعمل های مدیریت تعارضات – قوانین زمینی مدیریت تعارضات – مهارت های ارتباطی مدیریت تعارضات – بهبودی پس از یک درگیری – برنامه تغییر تغییر مدیریت تعارضات – مدیریت چالش های رایج در اجرای این واحد – برخی از افراد برای تشخیص نیاز به گوش دادن هنگام مدیریت درگیری تلاش می کنند – زوج سعی می کنند تا مسئله را زودتر حل کنند – زن و شوهر به بحث و جدال می روند – به سمت تولد حرکت می کنند – 5.

بردن کودک به خانه – فصل نکات برجسته – خلاصه کردن تجربه تولد – فرزندپروری حساس و پاسخگو – مراقبت از کودک – اتصال با کودک – خواب – تغذیه با شیر مادر – گریه و S oothing – والدین و پشتیبانی شریک متقابل – مدیریت استرس والدین ؛ محتوای تولید شده توسط ماشین توجه: 1.

زوجین شدن پدر و مادر می شوند – نکات برجسته فصل – الگوهای شکل گیری روابط و انحلال آنها – رابطه زوجین و والدین – مراقبت از نوزادان – تأثیر والدین بر والدین – تأثیر والدین بر تعامل زوجین – تعامل و فرزندپروری زوجین – عوامل خطر و عوامل محافظتی برای روابط زوجین – ارزیابی خطر در زوجین – تأثیر آموزش زوجین برای والدین جدید – ساختار مراقبت از زوجین برای والدین – مسائل عملی در ارائه مراقبت از زوجین برای والدین – نحوه ارائه مراقبت از زوجین برای والدین – فرایندهای یادگیری در مراقبت از زوجین برای والدین – نتیجه گیری – 2.

انتظارات فرزندپروری – نکات برجسته فصل – مسائل عملی تحویل مراقبت از زوجین برای والدین در گروه ها – شروع جلسه اول گروه – قوانین اساسی برای مراقبت از زوجین گروهی برای والدین – یخ شکن ها – تقاضای مراقبت از نوزادان – به اشتراک گذاری Pa اجاره و سایر وظایف – پشتیبانی از شریک و دیگران ؛ توجه ادامه دهید: تکمیل گروه – مدیریت چالش های رایج در اجرای این واحد – شرکت کنندگان غیرمجاز – زن و شوهر بحث را در جلسه شروع می کنند – زن و شوهر در مورد مراقبت از نوزاد بسیار کم می دانند – زن و شوهر انتظارات بسیار متفاوتی دارند – 3.

ارتباطات زوجین – نکات برجسته فصل – ارتباطات – درک ارتباط خوب – مهارت های اصلی ارتباطی – ارزیابی خود از مهارت های ارتباطی – بازخورد دادن و دریافت – تغییر خود ارتباطی – مدیریت چالش های رایج در اجرای این واحد – یک شریک یک ارتباط برقرار کننده اساساً بهتر از دیگری است – شنیدن اشتباه برای گوش دادن – یک شریک یک سخنران سخنگو است – گزارشات شرکت کننده ای که تلاش برای برقراری ارتباط متفاوت احساس “طبیعی” ندارد – – مبارزات یک شرکت کننده برای شناسایی مسئله تغییر در خود – 4.

مدیریت تعارض – نکات برجسته فصل – مسائل عملی در تحویل خانگی برنامه – بررسی ارتباطات در تغییر خود.

Description:Note continued: Negative and Positive Self-Talk — Developing Positive Self-Talk — Self-Change in Adapting to Parenthood — Managing Common Challenges in Running This Unit — The Couple Finds It Hard to Make the Time To Do Couple CARE for Parents Around the Demands of Infant Care — There is an Imbalance in Parenting Skills Between the Partners — One Parent is Clinically Distressed — Preparing for Flexible Delivery of Couple CARE for Parents Units — 6.

Sharing Infant Care — Chapter Highlights — Practical Issues in Flexible Delivery of Couple Care for Parents — Making Flexible Delivery Effective — Reviewing the Taking Baby Home Self-Change Plan — Exploring Patterns of Time Use — Sharing of Parenting and Household Tasks — Reviewing Social Support — Self-Change Plan — Challenges in Offering This Unit — The Couple Has Not Completed the Self-Directed Learning Activities — The Couple Feels No Need To Do a Self-Change Plan.

;This accessible guide details an evidence-based educational program to help couples adapt to parenthood while minimizing the inevitable stress on the relationship.

Complete with content, rationales, activities, and client materials, its flexible format allows for home and office visits and phone/online support across the transition, starting during pregnancy and continuing into early infancy.

Activities build on themes of caring, change, and cooperation as couples learn to identify and address sources of conflict, solve infant-care problems, and to become optimal partners as well as optimal parents.

The book’s hands-on presentation includes chapter highlights, boxed “Practice Tips” and “Clinical Connections” sections, client handouts and worksheets, and examples of clinician interactions with couples.

The sessions described in Clinical Guide to Helping New Parents: The Couple CARE for Parents Program are organized to meet challenges and reinforce skills in key areas including: Developing realistic and shared expectations.

Promoting positive communications and self-change.

Conflict management communication skills.

Developing sensitive and responsive parenting Reviewing personal and social support.

Developing caring and healthy sexuality.

Anticipating and preventing relationship deterioration.

;Note continued: Introducing Unit 5 Caring and Sexuality — 7.

Caring and Sexuality — Chapter Highlights — Caring — Sexual Intimacy — Sexuality in the Perinatal Period — Beliefs About Sex — Sexual Frequency — Sexual Likes and Dislikes — Managing Common Challenges in Running This Unit — A Partner/Couple Cannot Think of Any Caring Behaviors They Could Do for Their Partner — A Partner/Couple Has Not Shown Caring Toward the Other Due to Negative Feelings Toward Each Other/Is Waiting for Their Partner to Show Caring First — Discussing Intimate Details About Sexuality Can Be Uncomfortable for Some Educators — Discussing Intimate Details About Sexuality Can Be Uncomfortable for Some Partners/Couples — Partner/Couple Discloses Sexual Dysfunction — 8.

Looking Ahead — Chapter Highlights — Reviewing the Intimacy and Sexual Self-Change Plan — Managing Change — Preventing Couple Relationship Problems — Relationship Maintenance — Celebrating the Couple Relationship.

;Note continued: Maintaining Use of Relationship Skills — Some Final Comments.

;Note continued: Discussing Incomplete Self-Change Efforts — Patterns of Conflict Management — Introducing the Importance of Managing Differences — Assessing Current Patterns of Managing Differences — Conflict Management Guidelines and Ground Rules — Conflict Management Guidelines — Conflict Management Ground Rules — Conflict Management Communication Skills — Recovering After a Conflict — Conflict Management Self-Change Plan — Managing Common Challenges in Running This Unit — Some People Struggle to Recognize the Need to Listen When Managing Conflict — The Couple Tries to Solve the Problem Prematurely — The Couple Escalates to Arguing — Moving Toward the Birth — 5.

Taking Baby Home — Chapter Highlights — Debriefing the Birth Experience — Sensitive and Responsive Parenting — Baby Care — Bonding with Baby — Sleeping — Breast Feeding — Crying and Soothing — Parenting and Mutual Partner Support — Parenting Stress Management.

;Machine generated contents note: 1.

Couples Becoming Parents — Chapter Highlights — Patterns of Relationship Formation and Dissolution — The Couple Relationship and Parenthood — Infant Care — Impact of Parenthood on Parents — Impact of Parenthood on Couple Interaction — Couple Interaction and Parenting — Risk and Protective Factors for Couple Relationships — Assessing Risk in Couples — Effectiveness of Couple Education for New Parents — The Structure of Couple CARE for Parents — Practical Issues in Offering Couple CARE for Parents — Modes of Delivering Couple CARE for Parents — Learning Processes in Couple CARE for Parents — Conclusion — 2.

Expectations of Parenting — Chapter Highlights — Practical Issues in Delivery of Couple CARE for Parents in Groups — Beginning the First Group Session — Ground Rules for Group Couple CARE for Parents — Icebreakers — Infant Care Demands — Sharing Parenting and Other Tasks — Support from Partner and Others.

;Note continued: Completing the Group — Managing Common Challenges in Running This Unit — Disengaged Participants — Couple Starts Arguing in Session — Couple Knows Very Little About Infant Care — Couple Has Very Different Expectations — 3.

Couple Communication — Chapter Highlights — Communication — Understanding Good Communication — Key Communication Skills — Self-Evaluation of Communication Skills — Giving and Receiving Feedback — Communication Self-Change — Managing Common Challenges in Running this Unit — One Partner is a Substantially Better Communicator than the Other — Mistaking Hearing for Listening — One Partner is a Wordy Speaker — A Participant Reports that Trying to Communicate Differently Does Not Feel “Natural” — A Participant Struggles to Identify a Self-Change Issue — 4.

Conflict Management — Chapter Highlights — Practical Issues in Home-Based Delivery of the Program — Reviewing Communication Self-Change.

انتشارات: Springer
حجم: 2 Mb
نوع فایل: pdf
تعداد صفحات: xiv, 170 pages : illustrations[180]
زبان : English
تاریخ انتشار : 2015
نویسنده : Couple CARE for Parents Program.;Creedy, Debra;Halford, W. Kim;Petch, Jemima

دسته بندی: پزشکی بالینی , پزشکی داخلی ,

درصورتی که کتاب پزشکی مورد نظر خود را در کالیبو پیدا نکردید ، کافی است تا لینک کتاب در وبسایت آمازون را از طریق راه های ارتباطی زیر برای ما ارسال کنید.

InstagramTelegramTwitter – Linkedin

کتاب پزشکی کالیبو | مطالعه و دانلود کتاب پزشکی

مشخصات کالا
انتشارات

Springer

حجم

2 Mb

نوع فایل

pdf

تعداد صفحات

xiv, 170 pages

زبان

English

تاریخ انتشار

2015

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب پزشکیClinical guide to helping new parents: the Couple CARE for Parents Program2015”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیگران دریافت کرده‌اند

رفتن به بالای صفحه

۰۲۱۸۸۶۳۱۱۳۲
با ما در تماس باشید

با کتابخانه آنلاین پزشکی کالیبو،برترین‌ و تازه ترین کتاب‌های پزشکی جهان را بر روی موبایل خود بخوانید.